POLÍTICA DE PRIVACITAT

1 IDENTIFICACIÓ

 • Identitat: GRUPO EDITORIAL LUIS VIVES (d’ara endavant, “GRUPO EDELVIVES”)

 • Domicili: Carretera de Madrid, Km 315,700, 50001-Saragossa

 • NIF: R5000274J

 • Delegat de Protecció de Dades (DPO): pot contactar amb el nostre DPO a través dels mitjans següents:  

 • Correu electrònic: dpo@edelvives.es

 • Adreça: Carrer Xaudaró, 25, 28034, Madrid.

Indicant en la referència “Delegat de Protecció de Dades”.

2 INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, l’usuari queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que facilite a través de la pàgina web situada en l’URL https://ta-tum.com/ (d’ara endavant, el “Lloc Web”) siguen tractades per GRUPO EDELVIVES, així com les dades derivades de la seua navegació i aquelles altres dades que puga facilitar en un futur a GRUPO EDELVIVES.

L’usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privacitat, que ha sigut redactada de forma clara i senzilla per a facilitar-ne la comprensió, i determinarà lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seues dades personals a GRUPO EDELVIVES.

Si ets MENOR D’EDAT, només pots aportar dades personals amb el consentiment previ de pares, mares o tutors, enviat degudament signat i amb còpia del DNI del pare, mare o tutor signatari a l’adreça rgpd@edelvives.esGRUPO EDELVIVES no respon de les dades de menors que, sense conéixer aquest fet, s’hagen facilitat sense consentiment del pare, mare o tutor.

3 OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES

Les dades sol·licitades en els formularis del Lloc Web són de caràcter general, obligatòries (llevat que en el camp requerit s’especifique el contrari) per a complir amb les finalitats establides.

Per tant, si no es faciliten les dades o no es faciliten correctament, no podran atendre’s les sol·licituds, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del Lloc Web.

4 AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ GRUPO EDELVIVES LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web estaran tractades per GRUPO  EDELVIVES d’acord amb les finalitats següents:

 1. Dades facilitades per al registre de la Plataforma:

 • Gestionar el seu registre com a usuari en la plataforma en línia propietat de GRUPO EDELVIVES i allotjada en el present Lloc Web.

 • Gestionar el contingut del Portal.

 • Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i el comportament dels usuaris.

 1. Dades facilitades en els formularis de contacte i altres canals posats a la disposició dels usuaris:

 • Gestionar les sol·licituds de contacte i la informació de l’usuari a través dels canals disposats per a això en els llocs web de GRUPO EDELVIVES.

 • Gestió de la petició plantejada.

 • Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i el comportament dels usuaris.

5 QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARÀ GRUPO EDELVIVES?

GRUPO EDELVIVES tractarà les següents categories de dades de l’usuari:

 1. Dades facilitades per al registre de la Plataforma:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, edat.

 • Altres dades: dades facilitades pels interessats en els camps oberts.  

 • Dades de navegació.

 1. Dades facilitades en els formularis de contacte i altres canals posats a la disposició dels usuaris:

 • Dades identificatives: nom, cognoms.

 • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon.

 • Dades de transacció de béns i serveis.

 • Altres dades: dades facilitades pels interessats en els camps oberts dels formularis disposats en el Lloc Web o en els documents adjunts.  

 • Dades de navegació.

En el cas que l’usuari facilite dades de tercers, manifesta que compta amb el consentiment d’aquests i es compromet a traslladar-los la informació continguda en la Política de Privacitat, eximint GRUPO EDELVIVES de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, GRUPO EDELVIVES podrà dur a terme les verificacions periòdiques per a constatar aquest fet i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguen, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

6 QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?

La legitimació del tractament de les seues dades personals serà la següent:

 1. Dades facilitades per al registre de la Plataforma: el consentiment que se li sol·licita i que pot retirar en qualsevol moment.  No obstant això, en cas de retirar el consentiment, no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. Per a l’execució d’anàlisi sobre la utilització de la web, l’interés legítim de GRUPO EDELVIVES.

 2. Per als  formularis de contacte i altres canals posats a la disposició dels usuaris: el consentiment que se li sol·licita i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el consentiment, no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. Per a l’execució d’anàlisi sobre la utilització de la web, l’interés legítim de GRUPO EDELVIVES.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents, per la qual cosa l’usuari en podrà revocar només un i no afectarà els altres.

Per a revocar aquest consentiment, l’usuari podrà contactar amb GRUPO EDELVIVES en qualsevol moment a través dels canals següents: rgpd@edelvives.es, i haurà d’indicar en l’assumpte de referència “Dades Personals”.

7 AMB QUINS DESTINATARIS ES COMPARTIRAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades de l’usuari podran ser comunicats a:

 1. Dades facilitades per al registre de la Plataforma: Empreses del grup al qual pertany GRUPO EDELVIVES, únicament per a finalitats administratives internes o per a les finalitats indicades anteriorment.

 2. Dades facilitades per als formularis de contacte i altres canals posats a la disposició dels usuaris: Empreses del grup al qual pertany GRUPO EDELVIVES, únicament per a finalitats administratives internes o per a les finalitats indicades anteriorment.

Addicionalment, les dades podran ser accessibles per proveïdors de GRUPO EDELVIVES, sent aquest accés necessari per a l’adequat compliment de les obligacions legals o de les finalitats indicades anteriorment. Els proveïdors no tractaran les dades per a finalitats pròpies que no hagen sigut prèviament informades per GRUPO EDELVIVES.

8 CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les seues dades es conservaran durant els terminis següents:

 1. Dades facilitades per al registre de la Plataforma: seran conservades fins que l’usuari no sol·licite la baixa de la Plataforma i, una vegada sol·licitada, durant el termini de prescripció d’accions legals derivades de l’ús d’aquesta.

 2. Dades facilitades per als formularis de contacte i altres canals posats a la disposició dels usuaris: seran conservats durant el termini necessari per a donar tràmit i contestació a la seua sol·licitud i, una vegada finalitzat, durant el termini de prescripció de les accions legals derivades de la sol·licitud citada.

9 RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’usuari:

 • Garanteix que és major de díhuit (18) anys i que les dades que facilita a GRUPO EDELVIVES són vertaderes, exactes, completes i actualitzades. A aquest efecte, l’usuari respon de la veracitat de totes les dades que comunique i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que responga a la seua situació real.

 • Garanteix que ha informat els tercers dels quals facilite les dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seua autorització per a facilitar les seues dades a GRUPO EDELVIVES per a les finalitats assenyalades.

 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcione a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això cause a GRUPO EDELVIVES o a tercers.

10 EXERCICI DE DRETS

L’usuari pot enviar un escrit a GRUPO EDELVIVES, a l’adreça indicada en l’encapçalament de la present Política, o bé per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça rgpd@edelvives.es, adjuntant una fotocòpia del document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a:

 • Revocar els consentiments atorgats.

 • Obtenir confirmació sobre si en GRUPO EDELVIVES s’estan tractant dades personals que concerneixen l’usuari o no.

 • Accedir a les seues dades personals.

 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.

 • Sol·licitar la supressió de les seues dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

 • Obtenir de GRUPO EDELVIVES la limitació del tractament de les dades quan es complisca alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.

 • Sol·licitar la portabilitat de les dades facilitades per l’usuari en aquells casos previstos en la normativa.

 • Posar-se en contacte amb el DPO de GRUPO EDELVIVES per mitjà de l’adreça següent: dpo@edelvives.es

 • Interposar una reclamació relativa a la protecció de les seues dades personals davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en l’adreça Carrer de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, quan l’interessat considere que GRUPO EDELVIVES ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

11 MESURES DE SEGURETAT

GRUPO EDELVIVES tractarà les dades de l’usuari, en tot moment, de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte de les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garantisquen la seguretat de les seues dades i n’eviten l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

 

Última actualització: 18 de gener de 2019.