POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1 IDENTIFICACIÓN

 • Identidade: GRUPO EDITORIAL LUIS VIVES (en adiante, “GRUPO EDELVIVES”)

 • Domicilio: Estrada de Madrid, Km 315,700, 50001-Zaragoza

 • NIF: R5000274J

 • Delegado de Protección de Datos (DPO): pode contactar co noso DPO a través dos seguintes medios:  

 • E-mail: dpo@edelvives.es

 • Enderezo: Rúa Xaudaró, 25, 28034, Madrid.

Indicando na referencia “Delegado de Protección de Datos”.

2 INFORMACIÓN E CONSENTIMENTO

Mediante a aceptación da presente Política de Privacidade, o usuario queda informado e presta o seu consentimento libre, informado, específico e inequívoco para que os datos persoais que facilite a través da páxina web situada na URL https://ta-tum.com/ (en adiante, o “Sitio Web”) sexan tratados por GRUPO EDELVIVES, así como os datos derivados da súa navegación e os outros datos que poida facilitar nun futuro a GRUPO EDELVIVES.

O usuario debe ler con atención esta Política de Privacidade, que foi redactada de forma clara e sinxela, para facilitar a súa comprensión, determinando libre e voluntariamente se desexa facilitar os seus datos persoais a GRUPO EDELVIVES.

Se es MENOR DE IDADE, só podes achegar datos persoais co previo consentimento de pais ou titores, enviado debidamente asinado e con copia do DNI do pai ou titor asinante ao enderezo rgpd@edelvives.es GRUPO EDELVIVES non responde dos datos de menores que, sen poder coñecer este feito, se facilitasen sen consentimento de pai ou titor.

3 OBRIGATORIEDADE DE FACILITAR OS DATOS.

Os datos solicitados nos formularios do Sitio Web son con carácter xeral, obrigatorios (salvo que no campo requirido se especifique o contrario) para cumprir coas finalidades establecidas.

Polo tanto, se non se facilitan os mesmos ou non se facilitan correctamente non poderán atenderse as mesmas, sen prexuízo de que poderá visualizar libremente o contido do Sitio Web.

4 CON QUE FINALIDADE TRATARÁ GRUPO EDELVIVES OS DATOS PERSOAIS DO USUARIO?

Os datos persoais facilitados a través do Sitio Web serán tratados por GRUPO EDELVIVES conforme ás seguintes finalidades:

 1. Datos facilitados para o rexistro da Plataforma:

 • Xestionar o seu rexistro como usuario na plataforma online propiedade de GRUPO EDELVIVES e aloxada no presente Sitio Web.

 • Xestionar o contido do Portal.

 • Efectuar análise sobre a utilización do Sitio Web e comprobar as preferencias e comportamento dos usuarios.

 1. Datos facilitados nos formularios de contacto e outras canles postas a disposición dos usuarios:

 • Xestionar as solicitudes de contacto e información do usuario a través das canles dispostas para iso nos sitios web de GRUPO EDELVIVES.

 • Xestión da petición presentada.

 • Efectuar análise sobre a utilización do Sitio Web e comprobar as preferencias e comportamento dos usuarios.

5 QUE DATOS DO USUARIO TRATARÁ GRUPO EDELVIVES?

GRUPO EDELVIVES tratará as seguintes categorías de datos do usuario:

 1. Datos facilitados para o rexistro da Plataforma:

 • Datos identificativos: nome, apelidos, idade.

 • Outros datos: datos facilitados polos propios interesados nos campos abertos.  

 • Datos de navegación.

 1. Datos facilitados nos formularios de contacto e outras canles postas a disposición dos usuarios:

 • Datos identificativos: nome, apelidos.

 • Datos de contacto: enderezo de correo electrónico, número de teléfono.

 • Datos de transacción de bens e servizos.

 • Outros datos: datos facilitados polos propios interesados nos campos abertos dos formularios dispostos no Sitio Web ou nos documentos adxuntos.  

 • Datos de navegación.

En caso de que o usuario facilite datos de terceiros, manifesta contar co consentimento dos mesmos e se compromete a trasladarlle a información contida na Política de Privacidade, eximindo a GRUPO EDELVIVES de calquera responsabilidade neste sentido. Non obstante, GRUPO EDELVIVES poderá levar a cabo as verificacións periódicas para constatar este feito, adoptando as medidas de dilixencia debida que correspondan, conforme á normativa de protección de datos.

6 CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS DATOS DO USUARIO?

A lexitimación do tratamento dos seus datos persoais, serán as seguintes:

 1. Datos facilitados para o rexistro da Plataforma: o consentimento que se lle solicita e que pode retirar en calquera momento. Non obstante, en caso de retirar o seu consentimento, iso non afectará á licitude dos tratamentos efectuados con anterioridade. Para a execución de análise sobre a utilización da web, o interese lexítimo de GRUPO EDELVIVES.

 2. Para os formularios de contacto e outras canles postas a disposición dos usuarios: o consentimento que se lle solicita e que pode retirar en calquera momento.  Non obstante, en caso de retirar o seu consentimento, iso non afectará á licitude dos tratamentos efectuados con anterioridade. Para a execución de análises sobre a utilización da web, o interese lexítimo de GRUPO EDELVIVES.

Os consentimentos obtidos para as finalidades mencionadas son independentes polo que o usuario poderá revocar só un deles non afectando os demais.

Para revocar ese consentimento, o Usuario poderá contactar con GRUPO EDELVIVES, en calquera momento, a través das canles seguintes: rgpd@edelvives.es, indicando no asunto de referencia “Datos Persoais”.

7 CON QUE DESTINATARIOS SE COMPARTIRÁN OS DATOS DO USUARIO?

Os datos do usuario poderán ser comunicados a:

 1. Datos facilitados para o rexistro da Plataforma: Empresas do grupo ao que pertence GRUPO EDELVIVES, unicamente para fins administrativos internos e/ou para as finalidades anteriormente indicadas.

 2. Datos facilitados para os formularios de contacto e outras canles postas a disposición dos usuarios: Empresas do grupo ao que pertence GRUPO EDELVIVES, unicamente para fins administrativos internos e/ou para as finalidades anteriormente indicadas.

Adicionalmente, os datos poderán ser accesibles por provedores de GRUPO EDELVIVES, sendo ese acceso o necesario para o adecuado cumprimento das obrigas legais e/ou das finalidades anteriormente indicadas. Eses provedores non tratarán os seus datos para finalidades propias que non fosen previamente informadas por GRUPO EDELVIVES.

8 CONSERVACIÓN DOS DATOS

Os seus datos serán conservados durante os seguintes prazos:

 1. Datos facilitados para o rexistro da Plataforma: serán conservados ata que o usuario non solicite a baixa da mesma e, unha vez solicitada, durante o prazo de prescrición de accións legais derivadas do uso da mesma.

 2. Datos facilitados para os formularios de contacto e outras canles postas a disposición dos usuarios: serán conservados durante o prazo necesario para dar trámite e contestación á súa solicitude e, unha vez finalizado o mesmo, durante o prazo de prescrición das accións legais derivadas da citada solicitude.

9 RESPONSABILIDADE DO USUARIO

O usuario:

 • Garante que é maior de dezaoito (18) anos e que os datos que facilita a GRUPO EDELVIVES son verdadeiros, exactos, completos e actualizados. A estes efectos, o usuario responde da veracidade de todos os datos que comunique e manterá convenientemente actualizada a información facilitada, de tal forma que responda á súa situación real.

 • Garante que informou os terceiros dos que facilite os seus datos, en caso de facelo, dos aspectos contidos neste documento. Así mesmo, garante que obtivo a súa autorización para facilitar os seus datos a GRUPO EDELVIVES para os fins sinalados.

 • Será responsable das informacións falsas ou inexactas que proporcione a través do Sitio Web e dos danos e prexuízos, directos ou indirectos, que iso cause a GRUPO EDELVIVES ou a terceiros.

10 EXERCICIO DE DEREITOS

O usuario pode enviar un escrito a GRUPO EDELVIVES, ao enderezo indicado no encabezado da presente Política, ou ben por medio dun correo electrónico ao enderezo rgpd@edelvives.es, achegando fotocopia do seu documento de identidade, en calquera momento e de maneira gratuíta, para:

 • Revocar os consentimentos outorgados.

 • Obter confirmación sobre se en GRUPO EDELVIVES se están tratando datos persoais que concirnen ao usuario ou non.

 • Acceder aos seus datos persoais.

 • Rectificar os datos inexactos ou incompletos.

 • Solicitar a supresión dos seus datos cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

 • Obter de GRUPO EDELVIVES a limitación do tratamento dos datos cando se cumpra algunha das condicións previstas na normativa de protección de datos.

 • Solicitar a portabilidade dos datos facilitados polo Usuario nos casos previstos na normativa.

 • Poñerse en contacto co DPO de GRUPO EDELVIVES a través do seguinte enderezo: dpo@edelvives.es

 • Interpoñer unha reclamación relativa á protección dos seus datos persoais ante a Axencia Española de Protección de Datos no enderezo Rúa de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, cando o interesado considere que GRUPO EDELVIVES vulnerou os dereitos que lle son recoñecidos pola normativa aplicable en protección de datos.

11 MEDIDAS DE SEGURIDADE

GRUPO EDELVIVES tratará os datos do usuario, en todo momento, de forma absolutamente confidencial e gardando o preceptivo deber de segredo respecto dos mesmos, de conformidade co previsto na normativa de aplicación, adoptando ao efecto as medidas de índole técnica e organizativas necesarias que garanten a seguridade dos seus datos e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos.

 

Última actualización: 18 de xaneiro de 2019.