Política de privadesa i protecció de dades

1 IDENTIFICACIÓ

 • IdentitatGRUPO EDITORIAL LUIS VIVES (en endavant, “GRUPO EDELVIVES”)

 • Domicili: Carretera de Madrid, Km 315,700, 50001-Saragossa

 • NIF: R5000274J

 • Delegat de Protecció de Dades (DPO): pot contactar amb el nostre DPO a través dels següents mitjans:  

 • E-maildpo@edelvives.es

 • Adreça: Carrer Xaudaró, 25, 28034, Madrid.

Indicant en la referència “Delegado de Protección de Datos”.

2 INFORMACIÓ I CONSENTIMENT.

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, l’usuari queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través de la pàgina web situada en l’URL https://ta-tum.com/ (en endavant, el “Lloc Web”) siguin tractades per GRUPO EDELVIVES, així com les dades derivades de la seva navegació i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a GRUPO EDELVIVES.

L’usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per a facilitar la seva comprensió, determinant lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a GRUPO EDELVIVES.

Si ets MENOR D’EDAT, només pots aportar dades personals amb el previ consentiment de pares o tutors, enviat degudament signat i amb còpia del DNI del pare o tutor signant a l’adreça rgpd@edelvives.esGRUPO EDELVIVES no respon de les dades de menors que sense poder conèixer aquest fet, s’hagin facilitat sense consentiment de pare o tutor.

3 OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol·licitades en els formularis del Lloc web són amb caràcter general, obligatòries (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes.

Per tant, si aquestes no es faciliten o no es faciliten correctament no podran atendre’s les mateixes, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del Lloc web.

4 AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ GRUPO EDELVIVES LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web seran tractades per GRUPO EDELVIVES conforme a les següents finalitats:

 1. Dades facilitades per al registre de la Plataforma:

 • Gestionar el seu registre com a usuari en la plataforma en línia propietat de GRUPO EDELVIVES i allotjada en el present Lloc Web.

 • Gestionar el contingut del Portal.

 • Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris.

 1. Dades facilitades en els formularis de contacte i altres canals posats a disposició dels usuaris:

 • Gestionar les sol·licituds de contacte i informació de l’usuari a través dels canals disposats per a això en els llocs web de GRUPO EDELVIVES.

 • Gestió de la petició plantejada.

 • Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportament dels usuaris.

5 QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARÀ GRUPO EDELVIVES?

GRUPO EDELVIVES tractarà les següents categories de dades de l’usuari:

 1. Dades facilitades per al registre de la Plataforma:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, edat.

 • Altres dades: dades facilitades pels mateixos interessats en els camps oberts.  

 • Dades de navegació.

 1. Dades facilitades en els formularis de contacte i altres canals posats a disposició dels usuaris:

 • Dades identificatives: nom, cognoms.

 • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon.

 • Dades de transacció de béns i serveis.

 • Altres dades: dades facilitades pels mateixos interessats en els camps oberts dels formularis disposats en el Lloc Web o en els documents adjunts.  

 • Dades de navegació.

En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment d’aquests i es compromet a traslladar-los la informació continguda en la Política de Privacitat, eximint a GRUPO EDELVIVES de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, GRUPO EDELVIVES podrà dur a terme les verificacions periòdiques per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

6 QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?

La legitimació del tractament de les seves dades personals, seran les següents:

 1. Dades facilitades per al registre de la Plataforma: el consentiment que se li sol·licita i que pot retirar en qualsevol moment.  No obstant això, en el cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. Per a l’execució d’anàlisis sobre la utilització de la web, l’interès legitimo de GRUPO EDELVIVES.

 2. Per als formularis de contacte i altres canals posats a disposició dels usuaris: el consentiment que se li sol·licita i que pot retirar en qualsevol moment.  No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. Per a l’execució d’anàlisis sobre la utilització de la web, l’interès legítim de GRUPO EDELVIVES.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats mencionades són independents, per la qual cosa l’usuari podrà revocar només un d’ells sense afectar els altres.

Per revocar aquest consentiment, l’usuari podrà contactar amb GRUPO EDELVIVES, en qualsevol moment, a través dels canals següents: rgpd@edelvives.es, indicant en l’assumpte de referència “Datos Personales”.

7 AMB QUINS DESTINATARIS ES COMPARTIRAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades de l’usuari podran ser comunicades a:

 1. Dades facilitades per al registre de la Plataforma: Empreses del grup al qual pertany GRUPO EDELVIVES, únicament per a finalitats administratives internes i/o per les finalitats anteriorment indicades.

 2. Dades facilitades per als formularis de contacte i altres canals posats a disposició dels usuaris: Empreses del grup al qual pertany GRUPO EDELVIVES, únicament per a finalitats administratives internes i/o per a les finalitats anteriorment indicades.

Addicionalment, les dades podran ser accessibles per proveïdors de GRUPO EDELVIVES, sent aquest accés el necessari para l’adequat compliment de les obligacions legals i/o de les finalitats anteriorment indicades. Aquests proveïdors no tractaran les seves dades per finalitats pròpies que no hagin estat prèviament informades per GRUPO EDELVIVES.

8 CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les seves dades seran conservades durant els següents terminis:

 1. Dades facilitades per al registre de la Plataforma: seran conservades fins que l’usuari no sol·liciti la baixa d’aquesta i, un cop sol·licitada, durant el termini de prescripció d’accions legals derivades de l’ús d’aquesta.

 2. Dades facilitades per als formularis de contacte i altres canals posats a disposició dels usuaris: seran conservades durant el termini necessari per donar tràmit i contestació a la seva sol·licitud i, un cop finalitzat aquest, durant el termini de prescripció de les accions legals derivades de la citada sol·licitud.

9 RESPONSABILITAT DE L’USUARI.

L’usuari:

 • Garanteix que és major de divuit (18) anys i que les dades que facilita a GRUPO EDELVIVES són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real.

 • Garanteix que ha informat els tercers dels quals faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització para facilitar les seves dades a GRUPO EDELVIVES per a les finalitats assenyalades.

 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a GRUPO EDELVIVES o a tercers.

10 EXERCICI DE DRETS.

L’usuari pot enviar un escrit a GRUPO EDELVIVES, a l’adreça indicada en l’encapçalament de la present Política, o bé mitjançant un correu electrònic a l’adreça rgpd@edelvives.es, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, para:

 • Revocar els consentiments atorgats.

 • Obtenir confirmació sobre si a GRUPO EDELVIVES s’estan tractant dades personals que concerneixen l’usuari o no.

 • Accedir a les seves dades personals.

 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.

 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.

 • Obtenir de GRUPO EDELVIVES la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.

 • Sol·licitar la portabilitat de les dades facilitades per l’usuari en aquells casos previstos en la normativa.

 • Posar-se en contacte amb el DPO de GRUPO EDELVIVES a través de la següent adreça: dpo@edelvives.es

 • Interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en l’adreça Carrer de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, quan l’interessat consideri que GRUPO EDELVIVES ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

11 MESURES DE SEGURETAT.

GRUPO EDELVIVES tractarà les dades de l’usuari, en tot moment, de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d’aquests, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.

 

Última actualització: 18 de gener de 2019.