CABECERA

Orientacions per treballar l’educació literària

08-04-2024

L’educació literària forma part dels aprenentatges que marca el nou currículum en totes les etapes educatives. Per facilitar el seu ensenyament, el Departament d’Educació va publicar a principis de març tres documents d’orientacions per treballar l’educació literària a l’educació infantil, primària i secundària. Avui us presentem una introducció a aquestes orientacions, amb l’objectiu de destacar-hi la coherència de la formació literària al llarg de les tres etapes.

El currículum d’infantil destaca el paper de la literatura en el desenvolupament de la creativitat i en l’adquisició de la llengua oral i escrita, així com la seva potencialitat per ajudar a conèixer, interpretar i imaginar l’entorn cultural, gràcies a la representació simbòlica que ofereix de la realitat. De fet, la literatura és un puntal per al desenvolupament de la competència específica 2 (Expressar-se de manera entenedora, personal i creativa mitjançant diferents llenguatges, explorant-ne les possibilitats i gaudint-ne, per respondre a diferents contextos comunicatius).

Respecte a les orientacions per enfocar l’educació literària en les primeres edats (0-6), es parteix de la capacitat que ja té l’infant d’atorgar significat a la realitat que l’envolta, independentment de la seva capacitat de descodificar paraules. Així, a banda de facilitar una oferta àmplia i variada de propostes lectores (incloent-hi diferents formats, gèneres, valors…), es destaca la funció de la persona mediadora, que acompanya l’infant presentant i triant la selecció de llibres per al seu recorregut literari, amb la finalitat d’oferir-li un itinerari literari de qualitat.

A primària, es contempla el doble objectiu de fomentar l’hàbit lector i el gaudi per la lectura, per una banda, i el de construir els coneixements sobre els aspectes tècnics de l’educació literària, per una altra. L’educació literària, a banda de formar part del projecte vertical de centre amb l’establiment d’un temps lector continu dins l’horari lectiu, es vincula directament amb l’àrea de llengua i literatura, plasmant-se de la manera següent en les finalitats de les competències específiques 7 i 8:

      • Construir la pròpia identitat lectora i gaudir de la dimensió social de la lectura.
      • Reconèixer la literatura com a manifestació artística i font de plaer, coneixement i inspiració per a la creació de textos d’intenció literària.

Això implica la necessitat de facilitar un ventall de pràctiques planificades, que facilitin l’aprenentatge dels aspectes tècnics de la literatura que l’infant ha d’aprendre a cada cicle. Per això, als documents presentats, es concreten estratègies per a enfocar el temps diari de lectura individual, així com per als moments de lectura en veu alta o compartida, necessàries per al desenvolupament de les habilitats expressives i de la capacitat de mantenir l’atenció.

 

imagen 1

 

A secundària es planteja l’ensenyament de la literatura en consonància amb l’enfocament de l’etapa anterior. D’aquesta manera, es transforma l’enfocament tradicional més academicista, proposant estratègies per al doble objectiu de treballar la lectura guiada, per una banda, i la lectura autònoma, de l’altra.

La lectura guiada està enfocada al desenvolupament del coneixement literari per a poder entomar cada vegada lectures més complexes, gràcies al desenvolupament de la competència d’interpretació literària. En canvi, la lectura autònoma, té l’objectiu de construir l’hàbit lector i l’autonomia lectora. Per tant, requereix el foment de la lectura lliure per tal d’encabir els diferents interessos de l’alumnat, en línia també amb la personalització dels aprenentatges.

Recordem que a l’ESO les competències específiques 7 i 8 de la matèria de llengua i literatura recullen les dues finalitats següents:

      • Construir la pròpia identitat lectora i gaudir de la dimensió social de la lectura.
      • Establir vincles entre textos diversos que permetin conformar un mapa cultural, eixamplar les possibilitats de gaudir de la literatura i crear textos d’intenció literària.

Val a dir, que el currículum també planteja la funció de la literatura com a punt de partida per a la reflexió, des d’una perspectiva de gènere, sobre actituds relacionades amb la ciutadania global, la prevenció de la violència o la interculturalitat.

Les orientacions publicades donen eines al professorat per dissenyar un itinerari de progrés, relacionat amb el corpus de textos que es presenten a l’alumnat (tenint en compte també aquesta funció enfocada a la reflexió en torn els reptes del segle XXI), així com per oferir un conjunt de pràctiques planificades per a l’aprenentatge del coneixement literari.

En els següents articles del blog es presentaran de forma més concreta les orientacions adreçades a cada una de les etapes.